Obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti na Slovensku

Rozhodli ste sa pre založenie obchodnej spoločnosti a váhate, akú zvoliť? Pozrite sa, aké formy obchodných spoločností sú aktuálne na Slovensku.


Obchodný zákonník upravuje 4 formy obchodných spoločností. Aké to sú?

  • Verejná obchodná spoločnosť
  • Komanditná spoločnosť
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • Akciová spoločnosť

 

Najprv si niečo povedzme o obchodnej spoločnosti ako takej. Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Jednotlivé obchodné spoločnosti sa líšia najmä vzťahom k základnému imaniu a štatutárnymi orgánmi.

 

  • Zakladá sa spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi
  • Vzniká dňom, kedy bola zapísaná do obchodného registra
  • Zaniká následne po zrušení likvidáciou alebo bez

 

Obchodné spoločnosti sa delia na osobné a kapitálové. Osobné sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, kapitálové sú spoločnosť s. r. o. a akciová spoločnosť.

 

Čo je verejná obchodná spoločnosť?


Verejná obchodná spoločnosť vzniká v prípade, že aspoň 2 osoby začnú podnikať pod spoločným obchodným menom. Štatutárnym orgánom je každý zo spoločníkov, za svoje záväzky ručí všetci rovnakým dielom bez rozdielu, pokiaľ sa nedohodnú a neurčí v spoločenskej zmluve inak. Tiež riadenie a zastupovanie spoločnosti je rovnocenné, pokiaľ sa spoločníci nedohodnú inak.

 

Čo vás čaká pri založení komanditnej spoločnosti?


Komanditisti a komplementári. Kto je kto? Jedná sa o spoločníkov v komanditnej spoločnosti. Ich povinnosti i práva sú rozdielne. Hlavný rozdiel medzi nimi spočíva v ručeniu za záväzky spoločnosti. Kým komanditisti ručia za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu, komplementári ručia celým svojím majetkom bez rozdielu.
Štatutárnym orgánom sú komplementári a každý komplementár môže vystupovať v mene spoločnosti samostatne, opäť, ak nie je v zmluve uvedené inak.

 

Princípy spoločnosti s ručením obmedzeným


Ďalšou z foriem obchodných spoločností je spoločnosť s. r. o. Tak, ako ostatné obchodné spoločnosti, má aj spoločnosť s ručením obmedzeným svoje špecifiká. Týka sa to najmä vkladov a základného imania.


Spoločnosť s.r.o. môže založiť jedna osoba a najvyšší počet spoločníkov je 50. Hodnota celkového základného imania musí byť minimálne 5000 eur, pričom hodnota každého vkladu musí dosiahnuť minimálnej výšky 750 eur. Štatutárnym orgánom sú konatelia, a to buď jeden, alebo viac. Pokiaľ nie je v spoločenskej zmluve uvedené inak, môže v mene spoločnosti konať každý z nich. Ako je to s ručením za záväzky? Každý spoločník zvlášť ručí do výšky nesplateného vkladu, ktorý je zapísaný v OR.

 

Staňte sa akcionármi. Ako? Založte akciovú spoločnosť


U akciovej spoločnosti je hodnota základného imania minimálne 25 000 eur, imanie je rozvrhnuté na akcie s konkrétnou menovitou hodnotou. Akcie vlastnia akcionári. Spoločnosť môže byť založená jedným alebo viacerými zakladateľmi, jedným len v prípade, že sa jedná o právnickú osobu.
U akciovej spoločnosti je štatutárnym orgánom predstavenstvo, ktoré riadi chod spoločnosti a koná v jej mene. 

Čo predstavuje akcie? Zjednodušene možno povedať, že na základe vlastníctva akcie má akcionár právo podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku a likvidačnom zostatku pri zrušení spoločnosti likvidáciou.


Ak chcete získať podrobnejšie informácie o obchodných spoločnostiach či si neviete rady so založením spoločnosti, kontaktujte nás - spoločnosť GAMA Partners.

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976