Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej osoby

Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej osoby

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)

 

 

Prevádzkovateľ:

Názov:                  GAMA Partners s. r. o.

Adresa:                Mateja Bela 2503/11, 911 08 Trenčín

IČO:                      46 493 417

 

Zodpovedná osoba: Ing. Gabriela Dašková, konateľ spoločnosti

Kontakt na zodpovednú osobu: daskova@gamapartners.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania:

Účel spracúvania osobných údajov.

Založenie, vznik a likvidácia FO, obchodných spoločností a družstiev, zmeny zapísaných údajov o obchodných spoločnostiach  a družstvách   

Rozsah spracovávaných Osobných údajov

meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, meno a priezvisko /aj rodné/ otca a matky, emailová adresa

kópie listín ..... (občiansky preukaz, povolenie na pobyt, výpis z registra trestov, doklad o dosiahnutom vzdelaní, sobášny list, úmrtný list, uznesenie o dedičstve)

Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

Zákon č. 530/2003 Z. z. Zákon o Obchodnom registri

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zákon č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon

Vyhláška MSSR č. 25/2004 Z. z.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

Štátna správa: Okresné súdy, Okresné úrady, Finančná správa

Prenos osobných údajov do tretích krajín.

Nie

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

Po dobu naplnenia účelu, najviac 1 mesiac po dodaní služby

Povinnosť poskytnutia osobných údajov a možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Plnenie zákonných povinností, v opačnom prípade by nemohlo dôjsť k splneniu týchto povinností

 

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

 

 • prístup k osobným údajom (článok 15),

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
  • zverejnené OU,
  • nepotrebné OU,
  • nezákonne spracúvané OU,
  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
   • pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   • spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
   • počas opravy nesprávnych údajov,
   • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
   • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
   • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
   • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
   • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
   • pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,
   • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
   • pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Dokument ke staženie

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976