Spoločenská zmluva

Zakladáte s. r. o.? Potom budete potrebovať spoločenskú zmluvu

Máte plnú hlavu plánov, chuť a elán podnikať? Ak ste sa skutočne rozhodli vstúpiť do vôd biznisu, a zvolili ste si ako právnu formu založenie spoločnosti s. r. o., je načase urobiť prvý krok. Ste pripravení? Najprv sa trochu zorientujeme, čím začať. Pri založení spoločnosti na vás čaká celý rad nevyhnutných administratívnych a právnych úkonov, bez ktorých sa nezaobídete. Jedným z nich je založenie spoločenskej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť s ručením obmedzeným vzniká. Ak spoločnosť s. r. o. zakladá iba 1 zakladateľ, nahrádza spoločenskú zmluvu tzv. zakladateľská listina.

Viete, čo musí spoločenská zmluva obsahovať a na čo nezabudnúť?

Náležitosti, ktoré má spoločenská zmluva mať, neradno podceňovať. Zákon totiž výslovne ukladá a špecifikuje potrebné údaje, bez ktorých súd nezapíše spoločnosť do obchodného registra. Aj keby sa jednalo o jedinú chýbajúcu informáciu.

Náležitosti spoločenskej zmluvy:

  • Obchodné meno spoločnosti

Ide o meno, názov spoločnosti, s ktorým bude spoločnosť prezentovaná. Obchodné meno spoločnosti musí byť vždy unikátne a je doplnené o skratku s. r. o., alebo spol. s r. o. Každopádne je vhodné vopred zistiť, či nami vybrané meno už niekto iný nepoužíva. Kde a ako? Ľahko, priamo v obchodnom registri SR.

  • Sídlo spoločnosti

Každá spoločnosť musí mať svoje oficiálne sídlo, na ktoré musí mať spoločnosť buď vlastnícke právo, alebo právo nájomné, prípadne súhlas vlastníka s používaním nehnuteľnosti ako sídlo spoločnosti. Často dochádza k zriadeniu tzv. virtuálneho sídla spoločnosti, kedy dochádza v podstate k využitiu služby - poskytnutie sídla firmy. Táto služba je veľmi žiadaná, keďže zákon legálne umožňuje mať sídlo spoločnosti virtuálne a nie je vyžadovaná fyzická prítomnosť spoločnosti na adrese sídla.

  • Predmet podnikania

Predmetom podnikania sa rozumie činnosť, ku ktorej má spoločnosť oprávnenie vydané živnostenským úradom.

  • Určenie spoločníkov

Fyzická alebo právnická osoba? Oboje je možné. Spoločníkmi môžu byť fyzické ako aj právnické osoby, záleží len na spôsobe určenia. Fyzická osoba je určená menom, priezviskom a bydliskom a u právnickej osoby je požadované názov a sídlo.

  • Základné imanie, vklady spoločníkov

V spoločenskej zmluve musí byť ďalej uvedené základné imanie a vklady spoločníkov. Základným imaním sa rozumie peňažné vyjadrenie všetkých peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Aká je minimálna výška vkladov? Výška základného imania musí byť aspoň 5 000 Eur, jednotliví spoločníci musia vložiť minimálne 750 Eur.
To by sme mali povinnosti, aká má ale spoločník práva? Rozhodne má nárok na podiel zo zisku a právo hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti.

  • Označenie konateľov

V mene spoločnosti koná konateľ, a to buď samostatne, alebo spoločne s ďalšími konateľmi. Je preto potrebné určiť spôsob, akým budú v mene spoločnosti konkrétny konatelia konať. V spoločenskej zmluve je nutné konateľa podrobne identifikovať, a to menom, priezviskom, bydliskom a rodným číslom.

  • Výška rezervného fondu

Môže sa stať, že sa spoločnosť ocitne v strate. K tomuto účelu vzniká rezervný fond. Ak sa na vytvorenie rezervného fondu spoločnosť rozhodne, musí spoločenská zmluva obsahovať jeho výšku a tiež spôsob aj výšku, do akej ho bude dopĺňať.

  • Dozorná rada

U spoločností s. r. o. nie je dozorná rada bezpodmienečne nutná. Ak sa ale k jej vzniku spoločnosť rozhodne, musia byť všetci jej členovia v spoločenskej zmluve uvedení, a to s údajmi - meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo. Členovia dozornej rady majú právo nazerať do obchodných a účtovných kníh a majú právo požadovať vysvetlenie pri všetkých záležitostiach spoločnosti.

Ak ste vytvorili a podpísali spoločenskú zmluvu, potom došlo k vzniku spoločnosti s. r. o. To však ešte nie je koniec, konečným úkonom je ešte len zápis spoločnosti do Obchodného registra, tým nadobúda spoločnosť právnu subjektivitu.
Ak si netrúfate na administratívny maratón a ak chcete mať skutočne istotu, že vaše spoločenská zmluva bude bez chýb a celý proces založenia spoločnosti s. r. o. prebehne bez problémov, obráťte sa na nás - spoločnosť GAMA Partners.

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976