Koniec povinnosti preukazovať splatenie základného imania výpisom z účtu v banke

Zákon č. 87/2015 Z.z. z 23. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony novelizoval ustanovenie § 60 Obchodného zákonníka upravujúce správu vkladov spoločníkov splatených pred vznikom spoločnosti. Novelou bol vypustený odsek 2 v § 60 Obchdného zákonníka, upravujúci povinnosť vkladať peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke. Cieľom novely je nová komplexná úprava udržiavania základného imania, prepracovanej zodpovednosti štatutárnych orgánov za transakcie poškodzujúce spoločnosti, ktorá umožňuje zníženie administratívnej záťaže pri zakladaní spoločností bez ohrozenia pravidiel kapitálovej primeranosti kapitálových obchodných spoločností.

Po novele účinnej dňon 01.01.2016 sa teda splatenie základného imania preukazuje iba vyhlásením správcu vkladu.

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Mateja Bela 2503/11
911 08 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976